Confidențialitatea și politica de protecție a datelor

Aceasta politica privind confidentialitatea si protectia datelor stabileste relatia dintre Asociația MOJAR (denumita in cele ce urmeaza Asociația) si dumneavoastra (clientul sau alti subiecti ale caror date sunt prelucrate), precum si alte parti interesate, cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

Toti subiectii ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate, precum si orice alte parti interesate sunt obligate sa ia cunostinta de aceasta politica privind confidentialitatea si protectia datelor, in vederea cunoasterii modalitatilor in care Asociația colecteaza si prelucreaza datele personale conform activitatilor desfasurate conform obiectului de activitate al Asociației, precum si masurile de securitate ce sunt aplicate.

In cadrul desfasurarii activitatii sale, Asociația respecta toate conditiile si cerintele prevazute de legislatia actuala a Romaniei, legislatia europeana, incluzand dar fara a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare GDPR)

CAPITOLUL I- Definitii

In timpul prelucrarii datelor cu caracter personal, termenii utilizati vor avea urmatorul inteles:

 1. Date cu caracter personal- orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Categorii speciale de date cu caracter personal (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie rasa sau originea, opinia politică, convingerile religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate, precum și prelucrarea datelor genetice, datele biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 3. Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. Prelucrare -orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

e.Persoană împuternicită de operator- persoana fizică sau juridicăcare prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

f.Destinatar- persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

g.Vizitator –  persoana fizca care acceseaza Websiteul;

 1. Consimțământ al persoanei vizate -orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 2. Incălcarea securității datelor cu caracter personal – o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 3. Creare de profiluri- orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 4. Pseudonimizare- prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 5. Procesul decizional automatizat – acel process de prelucrare care implica luarea unei decizii cu privire la o persoana fizica exclusiv in baza unei prelucrari automate de date.
 6. Incălcarea securității datelor cu caracter personal- o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
 7. Sistem de evidență a datelor-  orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 8. Asociația MOJAR, persoană juridică înregistrată în mod legal în conformitate cu legile din Romania.
 9. Website – site-ul https://undelocuiesc.eu care este deținut de Asociație.

u Utilizator – persoana fizica care acceseaza Websiteul si isi creeaza un cont pe Website sau se programeaza la un Curs prin intermediul Websiteului;

Persoanele Vizate – Vizitatorii si Utilizatorii

 1. Parteneri – entități juridice ale caror datele personale ar putea fi transferate în scopul prelucrării acestora în interesul Asociației. Astfel, acești parteneri pot acționa capersoane imputernicite sau subimputernicite, in functie de circumstante
 2. Servicii – servicii furnizate de Asociație prin utilizarea – Websiteului  și a principalelor condiții care sunt menționate pe site.
 3. Autoritate de supraveghere- ANSPDCP

CAPITOLUL II – ASPECTE GENERALE

2.1 Asociația MOJAR., cu sediul social in Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI: 361757, prelucreaza datele cu caracter personal ale Vizitatorilor si Utilizatorilor in calitate de operator de date cu caracter personal si se angajeaza sa respecte toate legile Uniunii Europene si romane relvante cu privire la datele cu caracter personal si sa protejeze “drepturile si libertatile” persoanelor in timp ce colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu GDPR.

2.2. Politica de confidentialitate si protectia datelor stabileste modul in care Asociația utilizeaza, prelucreaza si stocheaza informatiile personale ale Persoanelor Vizate. Asociația poate obtine aceste informatii de la dumneavoastra sau din alte surse, conform celor mentionate mai jos.

CAPITOLUL III- PRINCIPIILE APLICABILE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR

3.1. In timp ce efectueaza colectarea si prelucrarea datelor personale, Asociația respecta principiile prevazute de GDPR. Politicile si procedurile Asociației sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu urmatoarele reguli generale: principiul legalitatii, echitatii si transparentei; principiul limitarii legate de scop; principiul minimizarii datelor; principiul exactiatii datelor; principiul limitarii legate de stocare; principiul integritatii si confidentialitatii datelor; principiul responsabilitatii.

CAPITOLUL IV- COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR DE CATRE Asociație

4.1.1De-a lungul desfasurarii activitatii sale, Asociația colecteaza si prelucreaza urmatorele date (in functie de context):

 1. Adresă de e-mail si adresa IP,
 2. Prenume;nume;
 3. datele Utilizatorului de la Facebook/Google (date privind contul de utilizator, imaginea, varsta, data nasterii, orașul, date privind interactiunea persoanei cu Facebook,) in situatia in care acesta isi creeaza contul utilizand aplicatia Facebook/Google;
 4. anul nașterii;
 5. Gen (feminin/masculin);
 6. Date referitoare la preferințele de locuire
 7. Date referitoare la apartamente analizate de către Utilizator

Datele prevazute la punctele 4-7 nu sunt obligatorii pentru Vizitator, putând fi livrate de catre Vizitator optional in masura in care alege sa completeze chestionarele de evaluare puse la dispozitie pe Website. In cazul Utilizatorului care își creează Cont, acesta este creat tocmai pentru a primi recomandari pe baza profilului de nevoi, astfel ca furnizarea datelor este obligatorie. De asemenea, furnizarea celorlalte date este necesara indeplinirii scopurilor urmarite de Asociație.

CAPITOLUL V- SCOPUL PRELUCRARII

5.1. Cerintele GDPR

5.1.1. În cadrul GDPR, este mentionata obligativitatea mentionarii scopurilor pentru care datele personale urmează să fie prelucrate.

5.1.2. Datele personale ale destinatarilor/utilizatorilor sunt colectate si prelucrate in urmatoarele scopuri:

– Prestarea serviciilor stabilite conform Termenilor si Conditiilor la care adera Persoana Vizata;

– Imbunatatirea serviciilor clientului (permite un raspuns mai eficient la cererile clientilor);

– Personalizarea experientei Utilizatorilor prin furnizarea de continut personalizat sub forma de recomandari de articole in functie de profilul acestora;

– Efectuarea unor cercetari statistice si alte tipuri de analize bazate pe date furnizate de Persoana Vizata sau colectate prin intermediul cookies;

– Participarea Persoanei Vizate la diferite proiecte implementate de catre Asociație prin intermediu site-ului, raspunsuri la intrebarile Persoanei Vizate adresate Asociațieii prin intermediul site-ului, cercetare, mentinerea conturilor, inregistrarea.

– transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de comunicare daca Utilizatorul si-a dat consimțământul in acest sens pentru scopul promovării activităților, ofertelor și produselor Asociației, dar și ale Partenerilor; transmiterea mesajelor de marketing se poate realiza atât ca urmare a creării și analizării de profiluri, cât și independent de aceasta, cu remarca privind instructiunile despre cum Persoana Vizata poate refuza astfel de notificari;

– realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și realizarea de sondaje,

– centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la Utilizatori in sistemele informatice ale Asociația MOJAR;

– efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de Vizitatori/Utilizatori, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Asociația MOJAR

– Asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice,

– crearea de profile prin utilizarea de cookies pentru plasarea de banere publicitare in functie de preferintele Persoanei Vizate

– Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta.

CAPITOLUL VI- LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In vederea indeplinrii scopurilor mentionate anterior, Asociația isi va intemeia prelucrarile de date pe executarea contractului (spre exemplu Serviciilor fata de Utilizatori conform Termenilor si Conditiilor la care adera), indeplinirea intereselor legitime ale Asociației (optimizarea Serviciilor si sistemelor informatice, prelucrari in scopuri analitice, asigurarea securitatii sistemelor informatice si a calitatii datelor, marketing simplu, trimiterea de continut personalizat etc.) precum si pe consimtamantul Persoanei Vizate, in masura in care aceasta alege sa isi de acordul in acest sens (trimiterea de comunicari comerciale prin e-mail si alte canale agreate privind produsele Asociației si ale Partenerilor; utilizarea de cookies;

Furnizarea acordurilor nu este obligatorie si nu conditioneaza utilizarea Websiteului sau crearea de conturi de catre Utilizatori.

CAPITOLUL VII- VARSTA VIZITATORILOR /UTILIZATORILOR

7.1. Acest Website se adreseaza persoanelor care au implinit 18 ani, pentru crearea unui cont fiind necesara confirmarea ca  Utilizatorul a implinit varsta de 18 ani.

7.2. In masura in care sunteti minor, va rugam sa nu utilizati acest Website

CAPITOLUL VIII- RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI DE CATRE VIZITATOR/UTILIZATOR

8.1.  Pentru prelucrarile de date intemeiate pe acordul Utilizatorului ( a se vedea cap. V si VI de mai sus), acesta are dreptul de a isi retrage consimtamantul in orice moment. Retragerea consimtamantului se considera a fi efectuata in mod corespunzator dupa ce a completat formularul corespunzator si l-a transmis la adresa de e-mail: contact@undelocuiesc.eu.

8.2. Pentru prelucrarile de date derulate prin intermediul tehnologiei cookies va rugam sa accesati sectiunea de cookies disponibila pe site.

8.3. Pentru retragerea consimtamantului in ceea ce priveste prelucrarile prin cookies va rugam sa consultati sectiunea aferenta de mai jos.

CAPITOLUL IX- PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.2Asociația prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate in perioada necesara pentru realizarea scopurilor de prelucrare specificate mai sus.

9.3Tinand cont de scopurile prelucrarii, datele cu caracter personal sunt prelucrate si stocate pe perioada necesara pentru care Asociația noastra furnizeaza serviciul oferit de Site/Aplicatie/Cont/Programare Curs si ulterior pentru o durata setata in conformitate cu normele interne de retentie a datelor aplicabile Asociația MOJAR. Cu titlu de exemplu, datele rezultate din utilizarea Contului vor fi pastrate pe durata valabilitatii acestuia si ulterior, dupa stergere, pentru o durata de [3] ani.Pentru scopurile pentru care prelucrarile sunt derulate in baza consimtamantului Persoanei Vizate, date vor fi stocate cat timp Persoana Vizata isi mentine consimtamantul, la retragerea acordului acestea urmand a fi sterse si/sau anonimizate.

9.4După expirarea perioadei de stocare, Asociația este obligată sa stearga datele personale.

9.5Asociația poate continua stocarea datelor cu caracter personal dacă o prelucrare ulterioară este prevăzută de lege și este considerată relevantă într-un scop care nu este compatibil cu scopul inițial de procesare menționat în această politică. Prin scopuri care nu sunt compatibile intelegem scopurile privind arhivarea în interesul public, utilizarea științifică, statistică sau istorică.

CAPITOLUL X- DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PEROSNAL

10.1. Asociația nu va vinde si nu va comercializa datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate altor persoane juridice, persoanelor fizice sau tertilor.

10.2. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația MOJAR poate dezvalui datele Persoanelor Vizate catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana Vizata; reprezentantii Asociația MOJAR; entitati care prelucreaza datele in numele Asociația MOJAR conform instructiunilor Asociația MOJAR in calitate de persoane imputernicite parteneri ai Asociația MOJAR care prelucreaza datele si in scopuri proprii (mai multe de detalii in acest sens se pot gasi in sectiunea rezervata tehnologiei cookies de mai jos).

10.3. Asociația este responsabilă de prelucrarea corectă a datelor personale ale utilizatorilor conform cerintelor GDPR. Astfel, fiecare Imputernicit va fi responsabil cu privire la implementare cerintelor GDPR, precum și alte acțiuni legislative privind protecția datelor, în timp ce prelucreaza datele personale utilizatorilor.

10.4. In timp ce prelucreaza datele personale ale Persoanelor Vizate, Asociația angajează Imputerniciti care prelucreaza datele personale ale utilizatorilor numai în conformitate cu instrucțiunile Asociației și în baza Contractului încheiat între aceștia.

CAPITOLUL XI- DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

11.1. Cerintele GDPR

11.1.1. Persoanele vizate, ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociație, au drepturile prevăzute de GDPR pentru Persoanele Vizate.

 1. Dreptul de acces al Persoanei Vizate. Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(a)scopurile prelucrării;

(b)categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e)existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f)dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g)în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h)existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 1. Dreptul la rectificare

Conform art. 16 din GDPR, Persoana Vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, in situatia in care intervine vreunul dintre motivele prevazute la art. 17 din GDPR.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplica unul dintre cazurile prevazurte la Art. 18 din GDPR, respectiv:

(a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Persoana Vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d)Persoana Vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 1. Dreptul de a fi informat.

5.1. Asociația este obligata să informeze Persoanele Vizate cu privire la datele colectate, la modul în care sunt utilizate, la cât timp vor fi păstrate și dacă vor fi comunicate altor terțe părți. Aceste informații trebuie comunicate în mod concis și într-un limbaj simplu.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a)prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe executarea contractului; si

(b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 1. Dreptul la opozitie

Persoanele Vizate au dreptul de a contesta prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Asociație. Asociația trebuie sa opreasca prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Persoanei Vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică vor conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a a se opune (dezabona) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Asociația MOJAR derulează două activități de profilare după cum urmează:

(a) pentru Vizitatori profilarea se realizează prin intermediul tehnologiei cookies (pentru mai multe detalii a se vededa sectiunea XVI de mai jos). In functie de modul de interactiune a Vizitatorilor cu Websiteul si a raspunsurilor la chestionare (daca Vizitatorii aleg sa raspunda), se va crea un profil pe baza caruia Vizitatorii vor primi, sub forma de bannere si/sau pop-upuri, continut personalizat (inclusive recomandari de bannere, articole sau alte websiteuri)

Niciuna dintre activitatile de profilare nu presupune luarea unei decizii care sa afecteze in mod semnificativ Persoanele Vizate.

 1. Dreptul de a depune plângere – Persoana Vizata/Utilizatorul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către Asociație. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”). In acest sens Persoana Vizata va putea depune plangerea si online la andresa plangere@dataprotection.ro

CAPITOLUL XII- RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

12.1 In vederea conformarii cu prevederile GDPR, Asociația MOJAR a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor pe care il puteti caruia va puteti adresa utilizand urmatoarele date de contact: contact@undelocuiesc.eu.

CAPITOUL XIII- SECURITATE

13.1. Cerintele GDPR

13.1.1. Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile de punere în aplicare și natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de variație a probabilității și gravității drepturilor și libertăților persoanelor fizice, Asociația MOJAR pune în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului.

13.2. Obligatiile Asociației

13.2.1 Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a ferestrei de browser.

13.2.2. În plus, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului/Websiteului, contul Utilizatorului este protejat de parolă. Asociația depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi.

13.2.3. În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, Asociația va informa în mod corespunzător ANSPDCP  și persoanele vizate (daca este cazul).

13.2.4. Toate datele personale vor fi accesibile numai celor care au nevoie să le folosească și accesul poate fi acordat numai în conformitate cu normele interne de securitate ale Asociația MOJAR..

CAPITOLUL XV- TRANSFERUL DE DATE

Asociația poate transfera datele cu caracter personal ale Persoanele Vizate catre Imputernictii lor, care sunt inregistrati in Uniunea Europeana, insa transferal datelor vor fi conform normelor GDPR.

15.2.2. Datele cu caracter personal sunt transferate in scopurile definite in prezentul document si in celelalte conditii de prelucrare prevazute de aceasta Politica.

CAPITOLUL XVI- DESPRE COOKIE-URI

16.1 Context legislativ

16.1.1. Conform cerintelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care destintarul/ utilizatorul le furnizeaza prin utilizarea site-ului Asociației sunt in acord cu prevederile Regulamentului GDPR si a Directivei E-Privacy.

16.1.2. Pentru mai multe detalii privind continutul acestor norme juridice, va rugam sa accesati urmatoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

16.2. COOKIE-URILE

16.2.1. Dispozitii generale

16.2.1.1 Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului de pe care se acceseaza acest site.

16.2.1.2. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

16.2.1.3. Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata, iar tehnic doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

16.2.1.4. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

16.2.1.5. Exista 2 categorii de cookie-uri:

 1. a) Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau inchide fereastra browserului.
 2. b) Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard drive-ul unui computer sau echipament pentru o durata configurata de website-ul care l-a plasat. Acest tip de cookie-uri pot fi sterse de utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

16.2.2. Cookie-urile utilizate de Asociație

16.2.2.1 Asociația utilizeaza fişierele cookie pentru a efectua anumite funcţii, în special:

 • pentru a facilita navigarea de pe site-ul Asociației şi utilizarea funcţiilor sale pentru a  oferi Persoanelor Vizate o experienţă fără probleme.
 • îmbunătăţirea site-ului Asociației;
 • pentru a oferi funcţii mai personalizate când Persoanele Vizate navigheaza pe site-ul Asociației:
 • pentru a oferi reclame cu grup ţintă stabilit;
 • pentru colectarea informaţiilor referitoare la utilizarea Websiteului si pentru aoferi Persoanelor Vizate o experienţă îmbunătăţită.

Acest Website foloseste urmatoarele categorii de cookies: Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Tracking Code.

16.2.2.2. Tipurile de cookie-uri utilizate de Asociația noastra sunt:

 1. Fişiere cookie strict necesare

Aceste fişiere cookie sunt necesare pentru a permite Persoanelor Vizate să navigheze pe site-ul Asociației şi pentru a putea utiliza funcţiile acestuia, care includ, printre altele, accesul în zone securizate fără a fi nevoie ca Persoanele Vizate  sa se conecteze repetat şi pentru memorarea acţiunilor dvs. din fiecare pagină pe durata unei sesiuni.

 1. Fişiere cookie referitoare la performanţă

Utilizăm fişiere cookie referitoare la performanţă, în principal Google Analytics, pentru a colecta informaţii despre modul în care utilizatorii folosesc site-ul web al Asociației. Asociația  colecteaza informaţii precum partea paginii web pe care Persoanele Vizate fac “click”, numărul de pagini vizitate, lungimea fiecărei sesiuni, mesajul de eroare, dacă este cazul, pentru a îmbunătăţi site-ul Asociației şi pentru a oferi utilizatorilor o experienţă mai bună.

 1. Fişiere cookie de funcţionare

Fişierele cookie de funcţionare permit Asociației să reţina alegerile pe care utilizatorii le fac pe site-ul web al Asociației, spre ex. numele de utilizator şi preferinţele. Cu ajutorul acestor informaţii, putem Asociația poate oferi funcţii mai personalizate pentru Persoanele Vizate atunci când navighează pe site.

Autentificare

Asociația foloseste module cookie pentru a realiza verificarea contului și a stabili când Utilizatorul este conectat, astfel încât să i se faciliteze accesul la Serviciile Asociației și să i se prezinte experiența potrivită și funcțiile corespunzătoare.

16.2.3.Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online, insa publicitatea primita nu va fi personalizata.

16.2.4. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau puteti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume.

16.2.5. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului dvs. Pentru a administra setarile browserelor gasiti mai multe detaili aici:

 • https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_US (Safari)
 • https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)
 • https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies (Firefox)
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Google)

16.2.6. Pe smartphone sau tabletă

Puteți să dezinstalați aceste module cookie folosind următoarele metode:

 • Browser Android: Deschideți ecranul „Home” (pagina de pornire), atingeți pictograma browserului web, atingeți butonul „Menu” (meniu), atingeți „Settings” (setări). Dispozitivul vă va transfera la un meniu cu setările disponibile SAU va avea una din cele trei opțiuni următoare. Atingeți opțiunea și veți avea: Privacy & Security (confidențialitate și securitate), Privacy (confidențialitate), opțiunea Security (securitate), atingeți „Clear Cache” (golire cache), atingeți „OK” pentru a confirma, atingeți „Clear all cookie data” (ștergerea tuturor datelor modulelor cookie), atingeți „OK” pentru a confirma. Faceți clic pe butonul „Home” (pagina de pornire) pentru a reveni la ecranul „Home” (pagina de pornire). Reporniți dispozitivul oprindu-l și pornindu-l din nou.
 • Browser Google Chrome: În bara de instrumente a browserului, faceți clic pe „the Chrome menu” (meniul Chrome), apoi faceți clic pe „More tools” (mai multe instrumente) și „Clear browsing data” (ștergerea datelor de navigare). În caseta care apare, faceți clic pe casetele de selectare pentru „Cookies and other site and plug-in data” (module cookie și alte date ale site-ului și plug-in-ului) și „Cached images and files” (imagini și fișiere memorate în cache). Folosiți meniul din partea de sus pentru a selecta volumul de date pe care doriți să îl ștergeți. Alegeți „beginning of time” (de la început) pentru a șterge totul. Faceți clic pe „Clear browsing data” (ștergerea datelor de navigare).
 • Apple iOS 8: Faceți clic pe butonul „Home” (pagina de pornire), atingeți butonul „Settings” (setări), derulați în jos până la „Safari”, atingeți „Clear History and Website Data” (ștergerea istoricului și a datelor site-urilor web). Veți primi un mesaj de avertizare. Atingeți „Clear History and Data” (ștergerea istoricului și a datelor) pentru a confirma. Faceți clic pe butonul „Home” (pagina de pornire) pentru a reveni la ecranul „Home” (pagina de pornire). Reporniți dispozitivul oprindu-l și pornindu-l din nou.

Dezinstalarea sau blocarea modulelor cookie folosite pentru Website  ar putea să afecteze sau chiar să împiedice folosirea de către dumneavoastră a acestui Website.

Modificari ale prezentei Politici

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta Politica de prelucrare a datelor sa sufere modificari. Orice modificare a politicii de confidentialitate a Asociației va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat Persoanele Vizate sa ia la cunostinta de acestea.